banner
2 miesiące temu
221 wyświetleń

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora:

banner

 

 

                                O G Ł O S Z E N I E   O  K O N K U R S I E

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Opolu

ogłasza konkurs na stanowisko ordynatora:

 

  • ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO
  • ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO
  • ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
  • ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
  • ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ
  • ODDZAŁU DZIECIĘCEGO
  • ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO
  • SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

oraz na stanowisko Kierownika

      –     STACJI DIALIZ

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą(Dz. U. 2012, poz.182), należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie ZOZ w Oleśnie, umieszczając swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Ordynatora….  ”, w terminie 30 dni, od daty uznanej za datę ukazania się ogłoszenia w Gazecie Wyborczej i złożyć w:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Klonowa 1

46-300 Olesno

I piętro pokój 113 – sekretariat

W przypadku, gdy kandydat wysyła ofertę pocztą, za datę dostarczenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Informację o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać w Dyrekcji  pod podanym wyżej adresem podmiotu leczniczego

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: nie później niż w terminie do 60 dni od dnia, w którym upływa ostateczny termin złożenia ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia komisji konkursowej.

 

 

 

( powyższe ogłoszenie ukazało się w dniu 11.12.2017r. w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyborczej w dodatku „Mój Biznes Ludzie Praca Innowacje”

Oznaczenia ogłoszenia:
Rodzaj ogłoszenia:
Konkursy na ordynatorów
banner

Menu Title